Các loại hộp, lon, bình

Các loại hộp, lon, bình

back

Type (mm)± (ml)
Body Blank Length Body Blank Height Total Nominal Height BrimFull Capacity ± 10
407Ø 362.00 47.00 43.00 360
  362.00 58.00 54.00 500
  362.00 61.00 57.00 530
  362.00 65.00 61.00 530
  362.00 78.00 74.00 550
         
214Ø 226.50 82.00 79.00 300
  226.50 89.00 85.00 345
  226.50 120.00 116.00 450
         
211Ø 207.00 63.00 200
  207.00 Many more… Many more… Many more…